Air Monitoring

ในเมื่อในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่สำคัญไปกว่าอากาศที่เราหายใจ ซึ่งพระคุณเจ้าท่านก็บอกให้เราจงใช้เวลาตลอดวันรู้ลมหายใจเข้าออก เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคงเป็นการดีไม่น้อยถ้าเราจะรู้ถึงสภาพอากาศที่เราใช้สูดเข้าไปในร่างกายของเราว่าเป็นเช่นไร

ข้อมูลสำคัญจากกรมควบคุมมลพิษที่เราควรทราบ ดังนี้

โดยที่ PM2.5 และ PM10 เป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง , O3 และ CO เป็นค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง , NO2 และ SO2 เป็นค่าเฉลี่ย 1 ชั่งโมง

หากใครสังเกตข้อมูล AQI ที่วัดได้ได้จากค่าสารมลพิษต่างๆ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบในระยะนี้ จะสังเกตได้ว่าเจ้า PM2.5 และ PM10 เป็นตัวดึงค่าดัชนี AQI ให้สูงจนเข้าขั้นไม่ปลอดภัย จนมีผลกระทบต่อสุขภาพ ด้วยเหตุนี้เราจึงควรมาตามดูค่าสารพิษสองชนิดนี้กัน เพื่อที่จะวางแผนชีวิตได้ถูก เช่นว่าเย็นนี้จะวิ่งดีไหม โดยเราจะวัดค่า PM2.5 บริเวณชั้น 6 ภายนอกอาคาร บก.ทร. ทุก 20 นาที พร้อมสถิติย้อนหลัง 1 วัน

ขอสติจงอยู่กับท่านทุกลมหายใจ ขอค่าสารมลพิษจงลดไป ขอคนไทยจงแข็งแรง